Tài liệu

Bản đăng ký xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2022 – 2023 Mẫu đăng kí thi đua của Chi bộ

Phiếu đăng ký dự thi của Chi nhánh năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được lập ra để đăng ký dự thi cho tất cả các Đảng viên trong chi bộ.

Thông qua bản đăng ký thi đua của chi bộ giúp Đảng viên xác định được mục tiêu phấn đấu, phấn đấu trở thành Đảng viên gương mẫu vào năm 2022. Nội dung chủ yếu trong bản đăng ký thi đua của chi bộ bao gồm: những vấn đề cơ bản như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. , an ninh quốc phòng, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng và thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phiếu đăng ký dự thi của chi nhánh năm 2022 – 2023

  • Phiếu đăng ký dự thi của Chi nhánh năm 2022 – Mẫu 1
  • Phiếu đăng ký dự thi của Chi đoàn năm 2022 – Mẫu 2
  • Phiếu đăng ký dự thi của chi hội năm 2022 – Mẫu 3

……………………………. ……………………………

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

……………………………. ……………………………

……………………………. ……………………………

3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

……………………………. ……………………………

……………………………. ……………………………

4. Chủ trì công tác kiểm tra, giám sát

……………………………. ……………………………

……………………………. ……………………………

5. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên)

……………………………. ……………………………

……………………………. ……………………………

Người nhận:

– Đảng ủy Bộ Công an;

– Lưu Chi, Đảng ủy;

T / M BAN ĐẢNG (CHI NHÁNH)

BẢO VỆ

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên))

Phiếu đăng ký dự thi của chi hội năm 2022 – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ ………
BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Không… – Đăng ký / CB

……, ngày tháng năm

MẪU ĐĂNG KÝ
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 20…

Căn cứ Hướng dẫn số …………… .. ngày …………. của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm;

Căn cứ nghị quyết đại hội chi bộ …., nhiệm kỳ 20 …- 20 …, đại hội chi bộ ngày … / … / 20 … ra nghị quyết phấn đấu 20.. . đạt TSVM chi bộ với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như sau:

I. NGƯỜI LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, AN NINH, LĨNH VỰC.

– Lãnh đạo, kiểm tra cán bộ, đảng viên trong cơ quan trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, công việc chuyên môn. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch trong năm.

– Đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp dạy học phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Thực hiện công tác giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

– Làm tốt công tác quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan.

– Trong nhà trường và gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội.

– Thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

– Xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan và trong gia đình CBCNV.

– Cơ quan và gia đình CBCNV đạt trên 90% gia đình văn hóa.

– Làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường, bảo vệ tốt tài sản của Nhà nước.

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG:

– Quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên.

– CBGV, đảng viên có nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ.

– Thực hiện tốt chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để xảy ra vi phạm tại cơ quan, đơn vị.

– Phòng ngừa có hiệu quả những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xử lý tốt các vấn đề tồn đọng trong tổ chức.

III. LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, MTTQ và CÁC ĐOÀN CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI.

– Lãnh đạo xây dựng tổ chức, cơ quan văn hóa vững mạnh.

– Không để xảy ra tình trạng quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

– Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh.

– Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.

– Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tốt, xếp loại vững mạnh.

IV. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG.

– Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và đời sống.

– Có chủ trương, biện pháp và thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

– Đề ra các nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

– Xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc của Đảng ủy.

– Duy trì sinh hoạt đảng có nề nếp, có chất lượng đảm bảo tính lãnh đạo và tính giáo dục.

– Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt quy định 76-QĐ / TW của Bộ Chính trị.

– Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình.

– Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên.

– Làm tốt công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên.

– Quản lý, bổ sung hồ sơ đảng viên chặt chẽ, kịp thời.

– Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu.

– Chi bộ có tỷ lệ Đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 95% trở lên.

– Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện.

– Thực hiện việc viết vở học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Chỉ rõ những việc làm được và chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

– Biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

V. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG.

Duy trì và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm; tôn trọng và đề cao quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được tổ chức giao. Việc thực hiện quyền của người đứng đầu chi bộ trong mối quan hệ với cán bộ, đảng viên, các ban ngành, đoàn thể và cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường luôn được coi trọng và đề cao.

Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nhà trường để nâng cao năng lực của nhà trường. lãnh đạo sức mạnh chiến đấu của ngành. Củng cố lòng tin của đảng trong cán bộ, đảng viên và cán bộ, giáo viên, công nhân viên đối với Đảng.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến ​​thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm đến công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và chính sách, pháp luật của Đảng. quốc gia và nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các đồng chí Đảng viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phát hiện và xử lý kịp thời đảng viên khi có vi phạm.

Thực hiện tốt công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác trong đơn vị.

Trên đây là bản đăng ký phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh năm 20 ….. của chi bộ nhà trường ………

Chi bộ đăng ký chi bộ trong sạch vững mạnh.

TẠI VÌ. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Chi bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, phổ biến đến CB – GV – CNV và học sinh thực hiện. Mọi kế hoạch, nghị quyết của chi bộ đều phải được bàn bạc thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, các đoàn thể cụ thể hóa thành kế hoạch của cấp mình để tổ chức thực hiện.

Hàng năm tổ chức đánh giá chất lượng Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng để rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với những tập thể, cá nhân vi phạm quy chế, kỷ luật lao động và phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chi bộ ………… .. quyết tâm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34 / CT – TW về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển Đảng viên trong nhà trường”; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT / TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục “. Đòi hỏi mỗi Đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh phải phấn đấu hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao để thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục do Đảng và ngành cấp trên giao.

Đề nghị Đảng ủy thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo để chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. /.

Người nhận:

– Đảng ủy Bộ Công an;

– Lưu Chi, Đảng ủy;

T / M BAN ĐẢNG (CHI NHÁNH)
BẢO VỆ

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên))

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button