Biểu mẫu

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

Tải xuống

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 được Thoidaihaitac.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo. Bản đăng ký thi đua công đoàn là bản đăng ký đầu năm do công đoàn đưa ra để người lao động đăng ký.

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn xếp loại đoàn viên cuối năm

Bảng đăng ký thi đua công đoàn mới nhất

 • 1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?
 • 2. Phiếu đăng ký thi đua của Công đoàn trường
 • 3. Bản đăng ký thi đua công đoàn năm 2022
 • 4. Bản đăng ký thi đua công đoàn
 • 5. Bản đăng ký thi đua công đoàn số 2

Đăng ký thi đua công đoàn

1. Bảng đăng ký thi đua công đoàn là gì?

Phiếu đăng ký thi đua công đoàn là biểu mẫu dành cho các cơ quan, đơn vị, tập thể, địa phương lập ra để đăng ký các danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể trong đơn vị, cơ quan mình. Từ đó đề xuất khen thưởng bằng khen hoặc danh hiệu thi đua cho những cá nhân nỗ lực, cố gắng đạt thành tích tốt. Dưới đây là 4 mẫu biên bản đăng ký thi đua công đoàn mới nhất dành cho các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo để các bạn tham khảo đăng ký cho doanh nghiệp của mình.

2. Phiếu đăng ký thi đua của Công đoàn trường

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH …………

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ NHẬN TUYỂN DỤNG…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………. ngày .tháng năm .

BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ

NĂM HỌC 2021 – 2022

Kính gửi: Thường trực Công đoàn Giáo dục …………

Căn cứ Công văn số .. ngày .. tháng..năm .. của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh ………… về việc đăng ký thi đua công đoàn và báo cáo số năm học 2021-2022;

BCH Đoàn trường THPT Đỗ Đăng Tuyển đã đăng ký thi đua năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Đăng ký xếp loại công đoàn:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Hoàn thành nhiệm vụ

– Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Danh hiệu thi đua Công đoàn:

 • Tập thể:

– Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Cờ thi đua chuyên đề “Văn hóa – Thể thao” của Liên đoàn Lao động tỉnh

– Tập thể công đoàn xuất sắc (được Đảng cộng sản Việt Nam công nhận)

số 8

 • Riêng tư:

Số lượng

Công đoàn viên xuất sắc (được CĐCS đánh giá cao)

16

3. Hình thức khen thưởng:

A- Khen ngợi toàn diện

 • Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

 • Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

đầu tiên

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

thứ mười hai

B- Đặc biệt khen ngợi

1. Chủ đề “Văn hóa – Thể thao”

 • Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

 • Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

7

2. Chủ đề “Học giỏi, đảm việc nhà”

 • Tập thể:

– Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

 • Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh …………

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

3

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

15

3. Chủ đề “Dạy tốt – Học tốt”

 • Tập thể:

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

x

 • Riêng tư:

Số lượng

– Bằng khen của Trường Đại học Sư phạm Việt Nam

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh …………

2

– Bằng khen của Trường Cao đẳng Sư phạm

số 8

Trên đây là đăng ký thi đua của ………… .. năm học 2021-2022. Kính đề nghị Ban Thường vụ CĐSP tỉnh theo dõi, đánh giá và khen thưởng cuối năm học.

Người nhận:

– Là người nhận;

– Lưu: CCCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

3. Bản đăng ký thi đua công đoàn năm 2022

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Đại học Giáo dục: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM GIỚI

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI Ý KIẾN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC LOẠI NHÂN VIÊN CÔNG ĐOÀN …………

Thân mến: BAN TIÊU CHUẨN NGÀNH GIÁO DỤC …….

Căn cứ Quyết định số 1689 / QĐ-TLĐ ngày 12/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức Công đoàn Việt Nam;

Thực tế hiện tại Nghi quyết định Lễ hội đề xuất Lệnh cấm Thách thức hành tây Nhân công tập đoàn Bắp thịt Phòng ban……………… ngày …… / …… / 20 …… và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố;

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở …………:

Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu:

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Hoàn thành tốt công việc
 • Hoàn thành nhiệm vụ

Công đoàn cơ sở đạt Cờ thi đua xuất sắc của:

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: ……….

Tổng Liên đoàn Lao động Thành phố: ……….

 • Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc:… Tổ/ tổng… Union Group
 • Số Đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc: …… Đơn vị/ tổng số …… Đoàn viên

Đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục thành phố công nhận, xét khen thưởng cuối năm học.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

4. Bản đăng ký thi đua công đoàn

Bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2020

CÔNG ĐOÀN LAO ĐỘNG NỮ HUYỆN

CĐCS ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày tháng năm 2020

BẢNG ĐĂNG KÝ XẾP HẠNG NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG

Năm 2020

– Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua muốn đăng ký và chuyên đề phong trào thi đua muốn tham gia.

STT Tên trường đại học Đăng ký danh hiệu cạnh tranh Do đại diện lãnh đạo ký
Cuộc thi toàn diện Chuyên đề cạnh tranh
(Đăng ký tham gia phong trào)
Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh. Bằng khen của Tổng LĐLĐVN Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Giấy khen của Liên đoàn Lao động Huyện CĐCS Hoàn thành xuất sắc; làm tốt; hoàn thành Nhóm cộng đồng mạnh và xuất sắc Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ Văn hóa – thể thao Làm tốt lắm
nước – Đảm việc nhà
TM. BAN CÔNG ĐOÀN NỮ Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

5. Bản đăng ký thi đua công đoàn số 2

Công đoàn

CCCS:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … năm 20 …

BẢNG ĐĂNG KÝ THƯƠNG MẠI NỮ

Năm 20 …

I. CÁ NHÂN Đánh dấu (X) vào danh hiệu thi đua bạn muốn đăng ký và phong trào thi đua chuyên đề bạn muốn tham gia

STT Họ và tên Cuộc thi toàn diện Chuyên đề cạnh tranh
(Đăng ký tham gia phong trào)
Chữ ký cá nhân
Vận động viên xuất sắc Ban lãnh đạo Tổng LĐLĐVN Liên đoàn Lao động tỉnh Giấy chứng nhận của Liên đoàn lao động cấp huyện Phong cách sống của VM Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ Văn hóa thể thao Không vi phạm trách nhiệm xã hội Làm tốt lắm
nước – Đảm việc nhà

Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là bảng đăng ký thi đua công đoàn năm 2022 cho các cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button