Tài liệu

Chú đại bi Bài niệm chú đại bi tại nhà

Thần chú Đại Karunika citta Dharani (Maha Karunika citta Dharani) được trì tụng hàng ngày, hàng tuần để mang lại sự bình yên và thanh tịnh trong tâm hồn. Mỗi câu trong câu thần chú đại diện cho một hình ảnh của một vị Phật, Bồ Tát, Tôn giả hoặc Thánh Thần do Quán Âm Bồ Tát hóa thân. Bài viết dưới đây có cả Chú Đại Bi tiếng Việt và tiếng Phạn để mọi người tiện theo dõi:

vĩ nhân việt nam

  • vĩ nhân việt nam
  • Chú đại bi tiếng việt 84 câu
  • Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn (Maha Karuna Dharani)

vĩ nhân việt nam

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô úy Đại-bi tâm đà-la.

Người mẫu nam bị đen ngoài da.

Nam mô a tát đà bà đà đà, thước bát a di đà, bồ tát tát a di đà, ma ha sa đỏ tát a da, ma ha caloni ca đà. Phạt đập bàn phạt con cháu, số trời rạng rỡ.

Nam mô toàn thân váy đỏ, y mông da, thiếu nữ đế, bảy vị Phật ra khỏi lòng.

Nam mô na ra cẩn trì, ma ha bàn đà sa mi, tát bà a tha đậu du bằng, a thề xây, tát bà tát đà, na ma bà già, ma thụ, chết tiệt. Câu, A Ba Lô He, Lô Ca De, Ca Ra De, Di He Ri, Ma Ha Bo Bo tát đỏa, tát bà, tát bà, ma ra ma ra, ma he ma he, ri da dựng, culo culo, cà kheo mông làm nhiều, phạt đà da, ma ha phạt đà da đế, đà ra đà da, địa đà ni, bảy vị Phật ra da, ra da ra da. Ma ma ma phạt ma ra, thiền sư le, y he di he, that na that na, a ra aaaaaa di, a cho aaa, aaaaa, a’ holo holo, a ma ra holo holohe ri, em ra ngoài, em ra ngoài, Tôi sẽ lấy nó ra, tôi sẽ lấy nó ra, tôi sẽ chăm sóc nó na, ta ba ha. Tất đà dạ, đó bà ha. Ma ha đà dạ bà ha. Tất cả các cách để đi du lịch nghệ thuật, mất bàn ra, ta bà ha. Na tham bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất nhiên, tăng thêm một mạt khê đà, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tadà đà, ta bà ha. Giả bộ đà dạ, ta bà ha. Ba da ma yết tất đà da, ta bà ha. Na ra lo bàn, ta bà ha. Ma ba li thắng danh ra, ta bà ha.

Nam mô lột da, lột da.

Nam mô a da, bà a bàn, thước a dạ, ta bà ha.

Triều đình, tất cả kinh đô, các manda ra, ra đà da ta bà ha. (3 lần khi duy trì biến cuối cùng)

Chú đại bi tiếng việt 84 câu

Nam Mô Đại Bi Hội Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi đà la ni

1.Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đa Ra Đa Đa
2. Nam Mô A Rí Đà
3. Bà Lộ Yết Đại Vương Bạt Ra Đà
4. Bồ Tát Hồng Nữ
5. Ma Ha Sát Đa Ba Đa
6. Mahalalonica Đà
7. Tuyên án
8. Tát Bàn Phạt Đức Di
9. Số Đạt Na Đạt Toa
10. Nam Mô Tất Kiệt Lột Hồng Y Mông A Ri Đà
11. Bà Lộ Yết Đề Thất Phật Đến Lăng Đa Bà
12. Nam Mô Nara Căn Trí
13. Heri Ma Haban Đà xấu hổ
14. Tát Bà A Tha Đầu Du Bang
15. Một nhà du hành
16. Na Ma Ba Tát Đa (Nama Ba Tát Đa) Na Ma Ba Gia
17. Trừng phạt ma
18. Đạt Diệt Tha
19. Một Câu Ba Lộ Hắn
20. Lộ Cá Đề
21. Hoàng đế Kara
22. Địch Hỷ
23. Đại Bồ Đề Đạt Ma
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Vương Ma Ra
26. Ma Hema Heri Da Dong
27. Người Mông Culô Cu Lô Yết
28. Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều Rất nhiều Soda bị phạt
29. Ma Ha Trừng Phạt Hoàng Đế Da Rắn
30. Đà Ra Đà Ra
31. Lãnh địa Ni
32. Bảy vị Phật Rada
33. Giá theo tỷ lệ
34. Ma Ma Pun Ma Ra
35. Mục Hoàng Lê
36. Y Anh Y He
37. Thất Na Thất Na
38. Ara Sama Buddha Ra Sa Loi
39. Sự trừng phạt của Sam Sự trừng phạt của Sam
40. Đức Phật Thích Ca
41. Holo Holo Ma Ra
42. Holo Holo Heri
43. Ta Ra Ta Ra
44. Toàn Hàn Quốc
45. Cánh quạt Toro
46. ​​Bồ Đề Đà Bồ Đề
47. Bồ Đà Bồ Đà Bồ Đà
48. Di Di Di Ri Đà
49. Nara Cẩn Trì
50. Ni Na Sắc Sắc Địa
51. Bà Đà Ma Na
52. Ta Bà Hạ
53. Tất Đà Đa
54. Ta Bà Hạ
55. Ma Ha Tát Đa Đa
56. Ta Bà Hạ
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Bảy cái bàn chết người
59. Ta Bà Hạ
60. Nara Cẩn Trì
61. Ta Bà Hạ
62. Mara Na Ra
63. Ta Bà Hạ
64. Tất Ra Tăng A Mụ Khe Đa
65. Ta Bà Hạ
66. Ta Bà Ma Ha A Tát Đa Đa
67. Ta Bà Hạ
68. Giả A Tất Đà Đa
69. Ta Bà Hạ
70. Bà Đa Ma Yết Tất Đà Đa
71. Ta Bà Hạ
72. Na Ra Cần Trí Bàn Đà Ra Đà
73. Ta Bà Hạ
74. Mã Bà Lợi Thắng Yết Ra Đà
75. Ta Bà Hạ
76. Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đa Ra Đa Đa
77. Nam Mô A Rí Đà
78. Phu nhân Lo Yết Hoàng đế
79. Thước kẻ bàn
80. Ta Bà Hạ
81. Tất Điền Độ
82. Mandara Ra
83. Bạt Đa Đa
84. Ta Bà Hạ

(Lặp lại Thần chú 81 đến 84 3 lần khi bạn trì tụng biến cuối cùng)

Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn (Maha Karuna Dharani)

Namo ratnatrayaya.

Nam Mô Aryàvalokites’vara Bodhiya Mahasattvaya Mahàkarunikaya.

Om sarva rabhye sunadhāsya.

Namo váyva imam aryàvalotites’vara ramdhava.

Namo narakindhi hrih mahàvadhasvame.

Sarvarthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahadhātu.

Tadyatha: om avaloki lokate karate.

Ehrih mahà bồ tát sarva sarva mala mala.

Mahi hrdayam kuru kuru karman.

Dhuru dhuru vijayate mahàvijayati.

Dhara dhara dhirini svaraya.

Cala cala mama vimala muktir.

Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.

Basha basham prasaya hulu hulu mara.

Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.

Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.

Di Lặc narakindi dhrish nina.

Bhayamana svaha siddhaya svaha.

Maha siddhaya svaha.

Siddha yoga s’varaya svaha. Nirakindi svahà.

Mara nara svaha s’ira Simha mukhhaya svaha.

Sarva maha asiddhaya svaha. Cakrasiddhaya svaha.

Padma kastaya svaha.

Nirakindi vagalaya svaha.

Mavari śankaraya svāhā.

Namo ratnatrayaya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.

Thần chú Om siddhyantu pàdngaya svaha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button