Biểu mẫu

Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam 2022

Tải xuống Bản in

Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam 2022 được sử dụng khi thân nhân muốn gặp người bị tạm giữ, tạm giam có đơn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét. . Xin vui lòng tham khảo.

Bài viết liên quan
  • Khi nào có thể bị tạm giữ người theo thủ tục hành chính?
  • Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015 / QH13

Đơn xin thăm tù nhân

  • 1. Mẫu đơn xin gặp người đang bị giam giữ là gì?
  • 2. Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam số 1
  • 3. Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam số 2
  • 4. Các giấy tờ cần xuất trình khi đi gặp người bị tạm giữ, tạm giam.
  • 5. Quy chế gặp người bị tạm giữ, tạm giam 2022

đầu tiên. Mẫu đơn xin gặp người đang bị giam giữ là gì?

Tạm giữ, tạm giam là biện pháp bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử, … Việc gặp thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam phải được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. sự cho phép.

Do đó, thân nhân của họ sẽ phải làm đơn xin gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam (theo mẫu chuyến thăm) để nêu rõ nguyện vọng được gặp người thân, trong đơn này cần ghi rõ thông tin người nhà, thông tin của người đó về người bị tạm giữ, tạm giam, nêu rõ lý do gặp, mối quan hệ với người đó. được đáp ứng,…

2. Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam số 1

Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giam năm 2022 mới nhất hiện nay là mẫu TG8 ban hành theo Thông tư 01/2012 / TT-BCA.

Mặc dù Thông tư 01/2012 / TT-BCA đã hết hiệu lực vào ngày 01/01/2018. Nhưng Thông tư 01/2012 / TT-BCA không có văn bản thay thế nên mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, phạm nhân vẫn được sử dụng theo mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN DÀNH CHO NGƯỜI CÓ Ý NGHĨA Ở VỊ TRÍ TẠM THỜI

Bị cáo: …………

Thân mến: (đầu tiên)………………………………
(2) ………………………………

Tên tôi là: ……………………. …… Sinh ngày …………. / ………… / ………………

CMND / CCCD / Hộ chiếu số: …………. …… .. Ngày cấp ..… /…. / …… .. Nơi cấp: ……………

Nơi đăng ký: …………………… .. ………….

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………….

Vui lòng gặp người bị tạm giữ / tạm giam:

Họ và tên: ……………… sinh ngày …………… / …….… / ……………… ..

Nơi đăng ký: …………………………………………………….

Họ và tên cha: ………… .. Họ và tên mẹ: …………………… .. ………………

Xúc phạm:……………………………………..…………………………………

Ngày khai giảng: …………. / ……………… / ……. Vào nhà tạm giữ, tạm giam ngày …… ../ .. …………. / ………….

Mối quan hệ với người yêu cầu gặp: ……………………

Lý do họp: …………………………………………………….

Người đi cùng người bị tạm giữ, tạm giam (ghi rõ họ tên, số CMND / CCCD, ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, mối quan hệ với người yêu cầu gặp mặt):

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

…………., Ngày …… .. tháng …… .. năm 20. …….
XÁC NHẬN
CỦA CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI NỮ LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁM SÁT TTG / TRƯỞNG PHÒNG NTG
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Đơn thăm bạn tù số 2

Đơn xin thăm tù nhân
Đơn đăng ký thăm nuôi 2022 theo đúng quy định

Mời các bạn tham khảo văn bản Đơn xin gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ỨNG DỤNG CHO NGƯỜI CÓ Ý NGHĨA Ở NHIỆT ĐỘ / NHIỆT ĐỘ TẠM THỜI.

Thân mến: (đầu tiên) ……………………………….
(2) ………………………

Tên tôi là: …………………………… sinh ngày ….. / ….. /………Giới tính Nam Nữ

CMND / CCCD / Hộ chiếu số: …….. Ngày cấp ….. / ….. / ….. .. Nơi cấp: ………

Nơi đăng ký: ………………………………………. ……………………………………………… ……………..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………… .. …

Đơn vị công tác: ……………………………………….. …

Số điện thoại liên hệ: …………………………………….. .. ……………

Vui lòng gặp người bị tạm giữ / tạm giam:

Họ và tên: …………………… .. ngày, tháng, năm sinh…. ./ ….. / ……….

Nơi đăng ký: ………………………………………. ……………………………………………… ..

Họ và tên của bố: ………………………………. Họ và tên của mẹ:. …

Xúc phạm: ……………………………………… … …

Ngày bắt: ….. / ….. / ……… Vào nhà tạm giam / tạm giữ ngày ….. / ….. / ……. ..

Mối quan hệ với người yêu cầu gặp: …………………………………… …………………….

Lý do họp: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

(Ví dụ: Thăm nuôi, thăm ông bà, ….)

Người đi cùng người bị tạm giữ, tạm giam (ghi họ tên, số CMND / CCCD, ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, mối quan hệ với người yêu cầu gặp mặt).

… ………………………..

… ………………………..

… ………………………..

… ………………………..

……………………………. ………….

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN
CỦA CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

……….., ngày tháng năm ……….

NGƯỜI NỮ LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁM SÁT TTG / TRƯỞNG PHÒNG NTG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ:

(1) Đơn vị thụ lý vụ việc, (2) Giám thị TTG / Trưởng ban NTG; Trường hợp chờ thi hành án thì chỉ ghi Giám thị / Trưởng ban NTG.

4. Các giấy tờ cần xuất trình khi đi gặp người bị tạm giữ, tạm giam.

Đến thăm thân nhân phải xuất trình một trong các loại giấy tờ tùy thân sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy chứng nhận là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, người dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh. ; giấy tờ xác nhận quan hệ với người bị tạm giữ, tạm giam. Trường hợp khách không có giấy tờ chứng minh mối quan hệ thì phải làm đơn, có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền; Trường hợp khách không có giấy tờ tùy thân thì đơn xin vào phải có ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

5. Quy chế gặp người bị tạm giữ, tạm giam 2022

Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ, kể cả ngày nghỉ, mỗi lần gặp không quá một giờ.

Người bị tạm giam được gặp thân nhân mỗi tháng một lần, trong giờ làm việc, mỗi lần gặp không quá một giờ. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời gian người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân.

Trường hợp người bị tạm giữ được chuyển đến nơi tạm giam hoặc người bị tạm giam mà thời hạn tạm giam của tháng đó chưa đủ một tháng thì vẫn giải quyết cho gặp thân nhân một lần.

Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bằng văn bản việc gặp thân nhân, ghi rõ thời gian gặp thân nhân, cán bộ quản lý trong thời gian thăm gặp và gửi quyết định cho cơ quan đang thụ lý vụ án. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam mỗi lần gặp không quá 03 người thân thích; các trường hợp khác do Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định.

Trường hợp cơ quan đang thụ lý vụ án có yêu cầu giám sát, theo dõi việc thăm gặp thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ thông báo thời gian thăm gặp cho cơ quan đang thụ lý để phối hợp.

Ngôn ngữ sử dụng trong chuyến thăm là tiếng Việt. Trường hợp người dân tộc thiểu số hoặc người nước ngoài không biết tiếng Việt thì phải có phiên dịch hoặc nhân viên biết tiếng dân tộc hoặc tiếng của nước đó.

Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân nhân của họ có yêu cầu giao dịch dân sự thì cơ quan đang giải quyết vụ án có trách nhiệm phối hợp với cơ sở giam giữ để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. pháp luật.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button