Biểu mẫu

Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2022

Biểu mẫu yêu cầu thanh toán theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC, Thông tư 107/2017 / TT-BTC, Thông tư 133/2016 / TT-BTC, Thông tư 79/2019 / TT-BTC đã được Thoidaihaitac.vn cập nhật và chia sẻ tại đây để các bạn tham khảo. Hình thức yêu cầu thanh toán được sử dụng như thế nào, hãy xem bài viết dưới đây.

Mẫu yêu cầu thanh toán mới nhất

 • 1. Định nghĩa của một yêu cầu thanh toán là gì?
 • 2. Trách nhiệm viết yêu cầu thanh toán
 • 3. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC
 • 4. Hồ sơ tạm ứng theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC
 • 5. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
 • 6. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019 / TT-BTC
 • 7. Nội dung yêu cầu của Phiếu yêu cầu thanh toán
 • 8. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán
  • Làm thế nào để viết một yêu cầu thanh toán?
 • 9. Quy trình thực hiện yêu cầu thanh toán

1. Định nghĩa của một yêu cầu thanh toán là gì?

Mẫu giấy đề nghị thanh toán được sử dụng trong trường hợp đã nộp tiền nhưng chưa thanh toán hoặc chưa nhận được tiền để tổng hợp chi phí kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Thoidaihaitac.vn xin gửi tới các bạn tham khảo Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC, Thông tư 133/2016 / TT-BTC và Thông tư 200/2014 / TT-BTC. , Thông tư 79/2019 / TT-BTC.

Bài viết liên quan

Mời các bạn tham khảo thêm một số mẫu liên quan:

 • Mẫu 03 – TT, Mẫu C42 – HD – Mẫu đề nghị tạm ứng mới nhất
 • Mẫu số 01 – TT: Phiếu thu
 • Mẫu số 02 – TT: Phiếu chi

2. Trách nhiệm viết yêu cầu thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho các nhiệm vụ được giao, người mua hoặc người chi tiêu đưa ra yêu cầu thanh toán.

Đề nghị thanh toán được chuyển đến Kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét, cho ý kiến ​​để trình Giám đốc / Tổng Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) phê duyệt.

Căn cứ vào quyết định duyệt chi của người có thẩm quyền, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

3. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC

Thư yêu cầu thanh toán
Mẫu số 05-TT: Đơn đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………….

Địa chỉ nhà: ……………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

THƯ NHU CẦU THANH TOÁN

Ngày tháng năm…..

Thân mến:……………………………………….. . ……………………………………………… ……………

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………… ……………………………………………… ……………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): …………………………………….. …………………………………………. …

Nội dung thanh toán: ……………………………………….. ……………………………

Số tiền bằng chữ): ……………………………………..

(Tài liệu gốc gửi kèm theo ……………………….)

Người yêu cầu thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Được thông qua bởi
(Ký, họ tên)

4. Hồ sơ tạm ứng theo Thông tư 107/2017 / TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: …………………… ..

Hoa Kỳ,số u: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017 / TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính)

ĐĂNG KÝ THANH TOÁN ƯU ĐÃI

Ngày…..tháng ……năm…………

– Họ và tên người nộp tiền: ……………………………………. …………………………………………. …………..

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………. ……………..

– Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Giải thích

Lượng tiền

MỘT

đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng

1. Các khoản tạm ứng các kỳ trước chưa trả hết

2. Thanh toán trước cho giai đoạn này:

– Phiếu thanh toánồ…………. ngày …………………….

– Phiếu thanh toánồ…………. ngày …………………….

-….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Văn bản: …………… số …………… .. ngày …………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số tiền ứng trước vượt quá được yêu cầu trả lại

IV. Thiếu số tiền yêu cầu chi tiêu bổ sung

CHỦ TỊCH
ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
SỰ CHI TRẢ

(Ký, họ tên)

TIẾN SỸ

(Ký, họ tên)

5. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC

Đơn vị: ………………………

Phần: ………………………

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014 / TT-BTC
Ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ BTC)

THƯ NHU CẦU THANH TOÁN

Ngày tháng năm….

Thân mến: … ………………………….

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………… ……………………………………………… ……………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………. …………………………………………. ……………….. ……

Nội dung thanh toán: ……………………………………….. ……………………………………………… …

Lượng tiền:………………………………………. . ………… (Viết bằng chữ): ……………………. …..

……………………………. ………………………….. …………..

(Gắn:………………………………………. . …………… Tài liệu gốc).

Người đề xuất
sự chi trả

(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Được thông qua bởi
(Ký, họ tên)

6. Mẫu đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019 / TT-BTC

ĐƠN VỊ: ……………………

Mã QHNS: …………………….

Số mô hình: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019 / TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính)

ĐĂNG KÝ THANH TOÁN ƯU ĐÃI

Ngày tháng ……. năm ……

– Tên người nộp tiền: ……………………………………………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………………….

– Yêu cầu tạm ứng theo bảng dưới đây:

Giải thích

Lượng tiền

MỘT

đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng

1. Các khoản tạm ứng các kỳ trước chưa trả hết

2. Thanh toán trước cho giai đoạn này:

– Phiếu chi số …………. ngày ………

– Phiếu chi số …………. ngày ………

– …

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Văn bản: ………… .. số …………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số tiền ứng trước vượt quá được yêu cầu trả lại

IV. Thiếu số tiền yêu cầu chi tiêu bổ sung

CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

TIẾN SỸ
(Ký, họ tên)

7. Nội dung yêu cầu của Phiếu yêu cầu thanh toán

– Tên đơn vị, phòng ban được hiển thị ở góc trên cùng bên trái của biểu mẫu.

– Họ và tên của bạn cùng với đó là tên bộ phận đề nghị thanh toán cho bạn.

– Nội dung chính của mẫu văn bản này cần rõ ràng, đầy đủ đáp ứng các yêu cầu chung của một văn bản quy phạm pháp luật thông thường.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo.

– Người yêu cầu thanh toán cần ghi số tiền đã yêu cầu thanh toán (bằng số và giải thích bằng chữ) để làm căn cứ thanh toán.

Sau khi hoàn thành các khoản trên, người đề nghị thanh toán ký, ghi rõ họ tên, sau đó chuyển đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng, giám đốc doanh nghiệp (hoặc người đứng tên uỷ quyền quyết toán). công việc hợp lệ) xem xét và phê duyệt. Căn cứ vào quyết định của Giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

8. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán

Thư yêu cầu thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa trả hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp số đã chi kèm chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi vào sổ kế toán. .

Làm thế nào để viết một yêu cầu thanh toán?

– Góc trên bên trái của giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người yêu cầu lập thành 1 bản và ghi rõ cho Giám đốc doanh nghiệp (hoặc người duyệt chi).

– Người yêu cầu thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (ghi bằng số và bằng chữ).

– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung yêu cầu thanh toán.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo.

– Sau khi mua hàng hoặc sau khi thực hiện nhiệm vụ được giao, người mua hoặc người chi tiêu yêu cầu thanh toán. Đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và có ý kiến ​​để trình giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được uỷ quyền) phê duyệt. Căn cứ vào quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

9. Quy trình thực hiện yêu cầu thanh toán

Yêu cầu thanh toán phải được thực hiện theo quy trình của công ty để công ty có thể quản lý tài chính của mình một cách hệ thống và chặt chẽ. Quy trình thực hiện yêu cầu thanh toán trong một công ty bình thường tuân theo các bước sau:

Bước 1: Người lao động lập phiếu đề nghị thanh toán theo mẫu khi có nhu cầu thanh toán một khoản chi phí cho Công ty. Mẫu đề nghị thanh toán tiền vui lòng tham khảo tại mục 3, 4, 5, 6

Bước 2: Cung cấp và thu thập tất cả các tài liệu liên quan trong yêu cầu thanh toán

Bước 3: Kế toán nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán

Bước 4: Trình kế toán trưởng và giám đốc xem xét và phê duyệt

Bước 5: Kế toán lập ủy nhiệm chi

Bước 6: Kế toán, thủ quỹ căn cứ vào phiếu chi đã được duyệt sẽ tiến hành chi tiền và ghi vào sổ quỹ, các chứng từ đề nghị chi được lưu giữ.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về quy trình tạm ứng và thanh toán qua bài viết tại Thoidaihaitac.vn: Quy trình tạm ứng và thanh toán

Trên đây Thoidaihaitac.vn tổng hợp và trình bày thủ tục Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán mới nhất. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.

Mời bạn đọc tham khảo thêm tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

 • Hồ sơ thanh toán vốn đầu tư Nghị định 11
 • Mẫu C2-03 / NS Đơn xin thanh toán và ứng trước
 • Mẫu C2-08 / NS Giấy đề nghị tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button