Biểu mẫu

Mẫu biên bản họp lớp

Tải xuống

Mẫu biên bản họp lớp là mẫu biên bản được tạo ra để ghi lại toàn bộ nội dung của cuộc họp lớp. Mẫu biên bản họp lớp nêu rõ thời gian, địa điểm họp, thành phần họp, nội dung và diễn biến cuộc họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp tại đây.

Bài viết liên quan
  • Biên bản họp phụ huynh học sinh
  • Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng – Mẫu số 2
  • Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Mẫu biên bản họp lớp mới nhất

  • 1. Biên bản họp lớp là gì?
  • 2. Mẫu biên bản họp lớp 1
  • 3. Mẫu biên bản họp lớp số 2
  • 4. Mẫu biên bản họp lớp kỷ luật học sinh

1. Biên bản họp lớp là gì?

Biên bản họp lớp là một loại biên bản ghi lại cuộc họp trong một lớp, trong cuộc họp đó có thể có cả giáo viên, phụ huynh và học sinh, theo đó biên bản họp lớp sẽ ghi lại nội dung. về cuộc họp, thời gian, thành phần tham dự, địa điểm họp, kết quả cuộc họp.

2. Mẫu biên bản họp lớp 1

Mẫu biên bản họp lớp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày …. tháng …… năm ……

Trong phòng …………………….

Lớp …… Trường ……………………………………………………

Tổ chức họp lớp triển khai một số công việc phục vụ năm học ……

I. Đối tượng tham gia:

1. Thầy ………… – Phụ trách Tiện kim loại của Trung tâm

2. Chủ tọa cuộc họp: …………………………………………………… Là lớp trưởng

3. Thư ký cuộc họp: …………………………………………………….

4. Số học sinh trong lớp:… bạn; hiện tại …… .bạn; Vắng mặt………. Bạn bè

II. Nội dung:

1) Mặt mạnh (việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; các hoạt động triển khai hiệu quả; cá nhân điển hình)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2) Mặt yếu (vi phạm các quy định, nội quy: đạo đức, tác phong; nếp sống, đến lớp, tham gia giao thông; khi làm bài kiểm tra, bài thi; số học sinh bỏ học)

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ lớp …………………… ..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

III. Bình luận:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

IV. Đề xuất khuyến nghị:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi… .. giờ… phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 03 bản có giá trị như nhau

Cái ghế

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản họp lớp số 2

Ngôi trường …………………………

Lớp: ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian và địa điểm cuộc họp

– Thời gian: …… giờ, ngày ….. tháng …… năm ……

– Địa điểm: ………………………………………. . ……………………………………………… ……………

2. Đối tượng tham gia:

– Giáo viên: ………………………………………. . ……………………………………………… ……..

… ……………………………………………… …………………………

3. Chủ tọa, thư ký cuộc họp

– Chủ tịch: ……………………. … ………

– Thư ký: ………………………………………. . ……………………………………………… ……..

4. Nội dung cuộc họp.

… ……………………………………………… …

5. Tiến độ cuộc họp

… ……………………………………………… …

Cuộc họp kết thúc vào hồi ….. giờ cùng ngày.

Thư ký Chủ trì

4. Mẫu biên bản họp lớp kỷ luật học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm 2021

Trong lớp học Lớp …….. Trường …………….

Tổ chức họp lớp triển khai một số nội dung về việc xem xét kỷ luật học sinh vi phạm.

I. Đối tượng tham gia:

1 / Giáo viên … . . . . . . .

2 / Chủ tọa cuộc họp: ………… – Là lớp trưởng

3 / Thư ký cuộc họp: ………… – là lớp phó học tập

4 / Số học sinh trong lớp: ….. bạn; hiện …. bạn; Vắng mặt …. bạn

II. Nội dung:

1 / Những vi phạm của học sinh

– Tổ chức đánh nhau theo nhóm gây hậu quả nghiêm trọng

2 / Phân tích những sai lầm của học sinh

Tổ chức đánh nhau là một trong những hành vi bạo lực học đường và gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể:

+ Gây thương tích cho học sinh cụ thể: bạn Nguyễn Đức Huy,…

+ Gây hỗn loạn trong lớp học, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt chung của học sinh

+ Làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường học nói chung và lớp học nói riêng

+ ……………………

3 / Ý kiến ​​xúc phạm học sinh

+ Nội dung trên hoàn toàn đúng với sự việc đã xảy ra, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tập thể, nhà trường và trước pháp luật về hành vi vi phạm nghiêm trọng nêu trên.

+ Tôi xin hứa sẽ có biện pháp khắc phục hậu quả, hứa không tái phạm.

4 / Ý kiến ​​của một số học sinh trong lớp

+ Xử lý theo đúng nội quy, quy chế ở lớp, trường và theo quy định của pháp luật.

5 / Biểu quyết kỷ luật học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau:

…………………………..

Đồng ý: 50 học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Khiển trách và thông báo cho gia đình

……………..

Đồng ý: …. học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Buộc thôi học có thời hạn:

……….

Đồng ý: …… học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

6 / Kết luận mức độ kỷ luật đối với học sinh:

– Phê bình trước lớp, trước trường đối với những học sinh sau:

……………..

Đồng ý: ….. học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Khiển trách và thông báo cho gia đình

……………………..

Đồng ý: ….. học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

– Buộc thôi học có thời hạn:

……………………..

Đồng ý: …… học sinh

Không đồng ý: 0 học sinh

III. Ghi chú của giáo viên

Để tránh lặp lại hành vi vi phạm trên, ban cán sự lớp và các em học sinh trong lớp cần có ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường. Nếu có biểu hiện tụ tập bàn tán đánh nhau cần báo với ban cán sự lớp hoặc giáo viên chủ nhiệm để kịp thời xử lý.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỚP TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button