Biểu mẫu

Mẫu DC02: Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư 2022

Tải xuống

Biểu mẫu cập nhật, cải chính thông tin dân cư là biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 104/2020 / TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2015 / TT-BCA quy định về biểu mẫu dùng trong công tác cấp. Quản lý thẻ Căn cước công dân, Lưu trữ căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Thông tư 41/2019 / TT-BCA sửa đổi, bổ sung. Vui lòng tham khảo trước

Bài viết liên quan

Mẫu cập nhật và chỉnh sửa thông tin dân cư mới nhất

  • 1. Biểu mẫu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư là gì?
  • 2. Mẫu phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư

1. Biểu mẫu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư là gì?

Mẫu phiếu cập nhật, điều chỉnh thông tin dân cư dùng để công dân kê khai khi có sự thay đổi về thông tin nhân thân theo quy định của Luật Căn cước công dân 2014.

2. Mẫu phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư

Mẫu DC02: Cập nhật biểu mẫu, chỉnh sửa thông tin dân cư

Mẫu DC02 ban hành kèm theo
Thông tư số 104/2020 / TT-BCA ngày 30 tháng 9 năm 2020

Tỉnh / thành phố: …………………….

Quận / huyện / thị xã / thành phố …….

Xã / phường / thị trấn: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

THU THẬP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHỔ BIẾN

I. Thông tin về người khai báo(đầu tiên)

1. Họ, chữ đệm và tên(2): ………………………………………………. ………………………..

2. Số điện thoại di động(3)
số ID

3. Mối quan hệ với người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin: …………………………………. ….

II. Thông tin về người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin(4)

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(2): ………………………………………………. ………

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Giới tính: Nam Nữ

4. Số điện thoại di động(3)
số ID

5. Nơi thường trú(5): ………………………………………………. ………………………….. ………….

… ……………………………………………… …

6. Nơi ở hiện tại (Chỉ khai báo nếu khác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú)(5): ………………………………………………. ..

… ……………………………………………… …

… ……………………………………………… …

7. Số hộ khẩu(6): ………………………………………………. ……………………………………………… …..

III. Nội dung được cập nhật, chỉnh sửa

… ……………………………………………… …

… ……………………………………………… …

… ……………………………………………… …

… ……………………………………………… …

… ……………………………………………… …

… ……………………………………………… …

… ……………………………………………… …

IV. Hồ sơ và tài liệu kèm theo

… ……………………………………………… …

… ……………………………………………… …

… ……………………………………………… …

… ……………………………………………… …


Được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Do nhân viên giới thiệu
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày tháng năm…
Declarant
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (đầu tiên)Thông tin về người khai chỉ được ghi trong trường hợp người khai không phải là người được cập nhật, sửa đổi thông tin. (2)Viết bằng TẤT CẢ CAPTCHA.(3)Nhập số định danh cá nhân, số căn cước công dân (CCCD), nếu chưa có số định danh cá nhân thì ghi số CMND.(4)Ghi lại thông tin của công dân trước khi cập nhật, chỉnh sửa. (5)Điền vào địa chỉ hành chính đầy đủ 03 cấp: xã, huyện, tỉnh.(6)Nhân viên cảnh sát viết mục này.

Trên đây Thoidaihaitac.vn vừa giới thiệu đến bạn đọc Mẫu phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư trong biểu mẫu thủ tục hành chính, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button