Biểu mẫu

Mẫu kết luận giám định tập thể

Tải xuống Bản in

Mẫu kết luận giám định tập thể là gì? Nội dung của mẫu kết luận thanh tra là gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu kết luận giám định tập thể

  • 1. Định nghĩa mẫu kết luận giám định tập thể là gì?
  • 2. Mẫu kết luận giám định tập thể

1. Định nghĩa mẫu kết luận giám định tập thể là gì?

Mẫu bản kết luận giám định của tập thể là mẫu bản kết luận được lập để ghi lại kết luận giám định của tập thể. Mẫu nêu rõ nội dung thanh tra, thông tin kết luận … Mẫu được ban hành theo Thông tư 25/2013 / TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mẫu kết luận giám định tập thể

(Đầu tiên) ……………………
KIỂM TRA TẬP THỂ
(hoặc BAN THI)
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ
NỘI DUNG THEO YÊU CẦU THI / YÊU CẦU … (2)

Căn cứ Quyết định số …. (3) về việc tiếp nhận trưng cầu ý dân và Quyết định cử người tham gia giám định tư pháp theo hình thức trưng cầu giám định tập thể (hoặc Hội đồng giám định) để trưng cầu giám định …. (2), các thành viên của tập thể đánh giá (hoặc Hội đồng đánh giá) đã tiến hành đánh giá các nội dung đạt yêu cầu và kết luận đánh giá như sau:

1. Giám định viên tư pháp:

(Ghi rõ họ tên của từng chuyên gia hoặc chuyên gia tùy theo trường hợp)

2. Người trưng cầu, yêu cầu giám định:

a) Cơ quan tiến hành tố tụng:

b) Người tiến hành tố tụng:

c) Văn bản trưng cầu giám định số:

d) Người trưng cầu giám định:

3. Thông tin xác định đối tượng giám định:

4. Thời gian nhận hồ sơ trưng cầu, trưng cầu giám định:

5. Nội dung yêu cầu giám định:

6. Phương pháp đánh giá:

7. Kết luận về đối tượng giám định:

8. Thời gian và địa điểm hoàn thành bài đánh giá:

Kết luận thanh tra ngày hoàn thành: …

Địa điểm hoàn thành kết luận giám định tập thể:

Kết luận giám định này gồm …. trang, được lập thành … bản có giá trị như nhau và được gửi đến:

– Cơ quan trưng cầu giám định: 02 (hai) bản;

– Lưu hồ sơ giám định: 02 (hai) bản.

Kết luận giám định này đã được tập thể thành viên giám định thảo luận, thông qua, đồng ký và chịu trách nhiệm như nhau trước pháp luật.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN KỲ THI CHUNG (hoặc Hội đồng chấm thẩm định)
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA… .. (1)

…. xác nhận các chữ ký trên là chữ ký của các thành viên được cử tham gia đánh giá tập thể (hoặc Hội đồng đánh giá) theo Quyết định số …. (3)

(4) ….., ngày … tháng … năm …
(Chữ ký, con dấu) (5)

____________

(1) Tên cơ quan tiếp nhận cuộc trưng cầu dân ý.

(2) Số lượng tài liệu trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định.

(3) Quyết định số về việc tiếp nhận trưng cầu ý dân và cử người tham gia giám định tư pháp theo hình thức giám định tập thể (hoặc Hội đồng giám định).

(4) Địa điểm hành chính nơi diễn ra đánh giá.

(5) Lãnh đạo cơ quan tiếp nhận trưng cầu ý dân hoặc cơ quan chứng thực chữ ký.

Mẫu kết luận đánh giá tập thể

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button