Biểu mẫu

Mẫu MQĐ08: Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

Tải xuống Bản in

<1. Full name>: ……………………………………………………. Giới tính: ……………………..

Ngày sinh: ……./…../……. Quốc tịch: ………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Số định danh cá nhân / CMND / CCCD / Hộ chiếu: ………… ..;

Ngày và nơi cấp: …………………………………….……………

Số tài khoản (5): ……………………. tại (6): …………………………………………………….

<1. Name of violating organization>: …………………… .. ………… ..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

Mã số kinh doanh: …………………………………………………………………..

Số giấy chứng nhận đầu tư / đăng ký doanh nghiệp hoặc số giấy phép thành lập / đăng ký hoạt động: ……………………………………………………………………………………………… . ….

Ngày cấp: ………. / ……. / …………; nơi cấp: ………………………………… … ……

Số tài khoản (5): ……………………. tại (6): …………………….

Người đại diện theo pháp luật (7): ……………………. Giới tính: ……………………..

Chức danh (8): ………………………………………………………………………………………………

2. Tổ chức tín dụng (6): …………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính (9): …………………………………………………….

3. Số tiền đã khấu trừ: …………………………………………………… ..

(Chữ: ……………………………………………………………………………).

Lý do khấu trừ: Không tự giác chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …… ../ QĐ-XPVPHC ngày …… /…. / …………. của (3) …………………… .. …………

4. Ông (bà) / Tổ chức (10) ……………………………………………………. có trách nhiệm yêu cầu (6) ………………. chuyển tiền từ tài khoản (5) …………………… .đến tài khoản số 11): …………………………. của (12) ……………………………………………… .. trong vòng (13) ……………. ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

5. Trường hợp Ông / Bà (10) ……………… không tự nguyện thực hiện trong thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều này thì (6) ……………… ……………… …………………………………… ..có trách nhiệm trích chuyển số tiền đã trích từ tài khoản của cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế quy định tại khoản 3 Điều này vào tài khoản số (11): …… ………… … của (14) ………………. ..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày…. /… ../ ………….

Điều 3. Quyết định này là:

1. Giao cho tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có tên tại Điều 1 Quyết định này để thi hành.

Các ông / bà tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế trừ tiền vào tài khoản có tên tại Điều 1 phải thi hành Quyết định này và chịu mọi chi phí về việc tổ chức cưỡng chế.

Ông / Bà / Tổ chức (10) …………………………………………………… ..có quyền khiếu nại, khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật của luật.

2. Gửi cho (6) …………………… để chuyển số tiền đã trừ vào tài khoản của (14) …………………… …………………… ..

3. Gửi cho (15) ……………………………………………………… để thực hiện. /.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Hồ sơ

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(16)
(K)ý kiến tên, con dấu)
(Chỉ định cHở?hạng p, họN)

* Hình thức này được sử dụng để buộc khấu trừ tiền trong tài khoản đối với người vi phạm không tự giác chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ, cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định.

(5) Ghi số tài khoản của cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

(6) Ghi tên tổ chức tín dụng nơi cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế mở tài khoản.

(7) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(9) Ghi địa chỉ của tổ chức tín dụng nơi cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế mở tài khoản.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân / tổ chức bị cưỡng chế.

(11) Nhập số tài khoản Kho bạc Nhà nước.

(12) Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc Nhà nước hoặc tên, địa chỉ ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt.

(13) Ghi 15 ngày hoặc ghi thời hạn khác phù hợp với điều kiện thực tế.

(14) Ghi tên Kho bạc Nhà nước.

(15) Ghi họ và tên của cá nhân / tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì thi hành Quyết định.

(16) Ghi chức vụ của người ra quyết định.

Mẫu MQD08: Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button