Biểu mẫu

Mẫu phương án kỹ thuật thi công

Tải xuống Bản in

Mẫu kế hoạch kỹ thuật xây dựng là gì? Nội dung của mẫu phương án kỹ thuật xây dựng là gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu phương án kỹ thuật thi công

  • 1. Định nghĩa của mẫu kế hoạch kỹ thuật xây dựng là gì?
  • 2. Mẫu phương án kỹ thuật thi công

1. Định nghĩa của mẫu kế hoạch kỹ thuật xây dựng là gì?

Mẫu phương án kỹ thuật thi công là mẫu phương án được lập ra để ghi lại các phương án kỹ thuật thi công. Mẫu nêu rõ phương án kỹ thuật … Mẫu được ban hành theo Thông tư 09/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Mẫu phương án kỹ thuật thi công

(TÊN CHỦ SỞ HỮU)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ……/……

Địa điểmanh traingày tháng năm …...

KẾ HOẠCH KỸ THUẬT THI CÔNG

Dự án: (Tên dự án)

Địa điểm: (Địa điểm thực hiện dự án)

Hạng mục: Điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật liệu nổ

– Căn cứ Nghị định số 18/2019 / NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh;

– Căn cứ Thông tư số 195/2019 / TT-BQP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019 / NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh;

– Căn cứ Thông tư số 121/2012 / TT-BQP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành QCVN QCVN: 2012 / BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật liệu nổ;

– Căn cứ Quyết định số 441 / QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Quy chuẩn quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh;

– Các căn cứ khác;

(Tên đơn vị) đã lập phương án xây dựng kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật liệu nổ của dự án (tên dự án) tại địa điểm (nơi thực hiện dự án), cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU

1. Sứ mệnh

………………………………………………………………………………………………

một. Địa điểm

………………………………………………………………………………………………

b. Phạm vi và độ sâu RPBM:

………………………………………………………………………………………………

2. Yêu cầu

………………………………………………………………………………………………

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm chung

………………………………………………………………………………………………

2. Tình hình bom mìn, vật liệu nổ

………………………………………………………………………………………………

3. Tình hình địa hình, địa chất, thủy văn

………………………………………………………………………………………………

4. Tình hình dân cư trong khu vực rà phá bom mìn, vật liệu nổ

………………………………………………………………………………………………

III. VÙNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, RPBM

1. Diện tích, khối lượng

………………………………………………………………………………………………

2. Bảng thống kê khối lượng

IV. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG

Phần 1: Xây dựng RPBM trên đất liền

………………………………………………………………………………………………

Phần 2: Xây dựng RPBM dưới nước

………………………………………………………………………………………………

Phần 3: Xây dựng RPBM dưới biển

………………………………………………………………………………………………

V. KẾ HOẠCH THI CÔNG

1. Tổ chức nhân sự

………………………………………………………………………………………………

2. Thiết bị

………………………………………………………………………………………………

3. Tiến độ

………………………………………………………………………………………………

TẠI VÌ. KẾ HOẠCH GIẢI PHÓNG BMVN

VII. CÔNG VIỆC ĐƯỢC ĐẢM BẢO

1. Bảo mật lực lượng, chỉ huy và thông tin liên lạc

………………………………………………………………………………………………

2. Bảo mật vật chất và thiết bị

……………………………………………………………………………………………….

3. Bảo lãnh y tế

………………………………………………………………………………………………

4. Đảm bảo chất lượng

………………………………………………………………………………………………

5. Các vấn đề khác

………………………………………………………………………………………………

VIII. LỜI YÊU CẦU

………………………………………………………………………………………………

Ô QUY HOẠCH
(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(K)ý kiến tên, con dấu)

Mẫu phương án kỹ thuật thi công

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button