Biểu mẫu

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động quay lại thị trường lao động

Tải xuống

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trở lại thị trường lao động ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động. Theo Quyết định, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc trở lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ từ 1,5-3 triệu đồng trong 3 tháng. Xin vui lòng tham khảo.

Bài viết liên quan

Danh sách nhân viên yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà

  • 1. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động
  • 2. Thủ tục để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

1. Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mẫu số 03

TÊN CÔNG TY/
HỢP TÁC XÃ / GIA ĐÌNH KINH DOANH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THUÊ

Tháng …. vào năm 2022

(Đối với người lao động trở lại thị trường lao động)

Kính gửi: UBND huyện / quận / thị xã / thành phố ………….

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÂN VIÊN

1. Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: ………………………………… …………………….. ……

2. Mã số thuế / số đăng ký kinh doanh: ………………………………….. ……………..

3. Địa chỉ: ………………………………………. ……………………………. … …

4. Điện thoại liên hệ: ……………………………………… Email: ………………………..

5. Tài khoản: Số tài khoản ……………………….. tại ngân hàng …….. ………………….

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC KHUYẾN NGHỊ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọ đầu tiên

Hợp đồng nhân công

Số sách Bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

….

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: …………………… .. ………… ..)

III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọđầu tiên

Hợp đồng lao động

Số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

…..

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(lượng tiền hỗ trợ theo nghĩa đen: …………………………………………………… )

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

…., ngày …. tháng …. năm 2022
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP /
H P HỢP TÁC / HỘ KINH DOANH
(Đã ký và đóng dấu)

___________________

đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố

2. Thủ tục để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

– Trên cơ sở người lao động đề nghị, doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp thẩm định đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin của người lao động quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ yêu cầu hỗ trợ trong 2 hoặc 3 tháng.

– Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất là ngày 15/8/2022.

– Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ.

Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả cho người lao động.

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button