Biểu mẫu

Mẫu số 06 – TT: Biên lai thu tiền 2022

Tải xuống

Giấy biên nhận là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp đã thu tiền của người nộp tiền để làm căn cứ lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, tài khoản, đồng thời cho người nộp tiền cùng chi. đại lý hoặc tiết kiệm kinh phí cho các nghĩa vụ đã thực hiện. Mẫu này được ban hành theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu 06 – TT: Phiếu thu tại đây.

Bài viết liên quan

Biên lai tiền mặt mới nhất

  • 1. Biên lai là gì?
  • 2. Mẫu số 06 – TT: Giấy nộp tiền
  • 3. Cách viết giấy biên nhận?

1. Biên lai thu tiền là gì?

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp, cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp tiền để làm căn cứ lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc tiết kiệm quỹ. Kế toán doanh nghiệp hoặc người phụ trách thu chi của doanh nghiệp có trách nhiệm lập chứng từ thu tiền thành sổ, ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ đơn vị thu và đóng dấu đơn vị, đánh số thứ tự. sách.

2. Mẫu số 06 – TT: Giấy nộp tiền

Mẫu số 06 - TT: Phiếu thu tiền

Đơn vị: ……………………….

Địa chỉ nhà: ………………………

Mẫu số 06 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016 / TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính)

BỘ SƯU TẬP

Ngày tháng năm….

Quyển số: …………

Con số:………………………

Họ và tên của người gửi: ……………………………………. …………………………………………. …………………………………………

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ……………………………………………… …

Nội dung thu thập: ………………………………………. …………………………………………… ….. …. ……….

Số tiền đã thu: ………… (Viết bằng chữ): ……………… ………………………….

Người trả tiền
(Ký, họ tên)
Người sưu tầm
(Ký, họ tên)

3. Cách viết giấy biên nhận?

Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ đơn vị thu và đóng dấu đơn vị, từng quyển phải đánh số thứ tự. Trên mỗi sổ phải ghi rõ số lần nhận tiền mặt liên tiếp vào một sổ.

Ghi rõ tên và địa chỉ của người thanh toán.

– Dòng ghi rõ nội dung thu tiền.

– Dòng “Số tiền nhận” được ghi bằng số và bằng chữ số, trong đó ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD …

Nếu thu thập bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm séc bắt đầu lưu hành và họ, tên người sử dụng séc.

Phiếu thu được lập thành hai liên (Đặt giấy than một lần).

Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký, ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu và đã nộp. Sau khi ký, người thu giữ 1 liên, liên 2 giao cho người nộp lưu giữ.

Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào phiếu thu đã lưu để lập bảng kê thu tiền trong ngày (Nếu thu séc thì lập bảng kê thu séc riêng) và nộp. cho kế toán cho các mục đích kế toán. lập phiếu thu để làm thủ tục nhập quỹ hoặc chuyển khoản. Thu tiền ngày nào thì người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.

Biên lai nhờ thu được áp dụng trong các trường hợp thu phạt, thu phí, lệ phí, lệ phí ngoài pháp luật … và các trường hợp khách hàng thanh toán séc có nợ.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục kế toán kiểm toán thuế trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button