Biểu mẫu

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2019-2020

Tải xuống Bản in

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020 là mẫu biên bản được lập nhằm thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin cơ quan quản lý và nội dung thông báo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

  • Mẫu báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục đại học
  • Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2019-2020
  • Báo cáo Tự đánh giá Trường Tiểu học

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020

Nội dung cơ bản của thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 của cơ sở giáo dục như sau:

Mẫu 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009 / TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) … …………………..

(Tên của cơ sở giáo dục) …………………………………….. ………………… ……………..

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Chia theo cấp

Lớp …

Lớp …

Lớp …

Lớp …

Lớp …

Tôi

Điều kiện nhập học

Đầy

Đầy

Đầy

Đầy

Đầy

II

Chương trình giáo dục mà tổ chức tuân thủ

Theo hướng dẫn bằng văn bản

Theo hướng dẫn bằng văn bản

Theo hướng dẫn bằng văn bản

Theo hướng dẫn bằng văn bản

Theo hướng dẫn bằng văn bản

III

Yêu cầu về sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu đối với thái độ học tập của học sinh

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như loại phòng học, thiết bị dạy học, tin học …)

VẼ TRANH

Các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt của học sinh tại các cơ sở giáo dụcc

TẠI VÌ

Nhà giáo, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý cơ sở giáo dục

VII

Các kết quả về đạo đức, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến ​​sẽ đạt được

VIII

Khả năng tiếp tục học tập của học sinh

…….., ngày tháng năm…

Thủ trưởng đơn vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button