Hỏi đáp Pháp Luật

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên 2022

Tải xuống Bản in

Quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên 2022. Mỗi cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Sau đây là nội dung quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, mời các bạn cùng Thoidaihaitac.vn tham khảo.

Bài viết liên quan

Trách nhiệm nêu gương của Đảng viên

 • 1. Quy định về trách nhiệm nêu gương
 • 2. Nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định?
  • 2.1. Nêu gương về tư tưởng chính trị
  • 2.2. Nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong
  • 2.3. Nêu gương tự phê bình
  • 2.4. Làm gương về quan hệ với nhân dân
  • 2.5. Nêu gương về trách nhiệm trong công việc
  • 2.6. Nêu gương về ý thức kỷ luật
  • 2.7. Nêu gương đoàn kết nội bộ
  • 2.8. Nêu gương về lối sống thanh đạm
  • 2.9. Làm gương về một hình mẫu hàng đầu
 • 3. Việc tổ chức, thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện như thế nào?
Đảng viên đi đầu trong việc nêu gương và rèn luyện kỷ luật.
Đảng viên đi đầu trong việc nêu gương và rèn luyện kỷ luật.

1. Quy định về trách nhiệm nêu gương

Trách nhiệm nêu gương của đảng viên được quy định trong nhiều văn bản của đảng, dưới đây Thoidaihaitac.vn xin đưa ra thông tin để bạn đọc tham khảo như sau:

Quy định số 101-QĐ / TW ban hành ngày 07/6/2012 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được ban hành ngày 07/6/2012. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Quy định số 55-QĐ / TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay về tăng cường nêu gương của cán bộ, đảng viên, kịp thời sửa đổi lối làm việc, lối sống. xa hoa, lãng phí, phản cảm trong xã hội và gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm.

Quy định số 08-QĐi / TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương nêu 8 điều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nêu gương. rèn luyện 8 điều tự nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống lại những hành vi chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, vu cáo trái pháp luật.

2. Nêu gương của cán bộ, đảng viên theo quy định. Nội dung bao gồm những gì?

2.1. Nêu gương về tư tưởng chính trị

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong việc chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Gương mẫu thực hiện, tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

2.2. Nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong

– Thực hiện nghiêm túc Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.

– Đi đầu trong công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiên quyết sửa chữa, khắc phục.

– Nêu gương về đức tính khiêm tốn, giản dị; thiết thực, sâu sát, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, trước hết là ở tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

– Kiên quyết không nhận quà tư lợi dưới mọi hình thức; không để người thân lợi dụng quyền lực, ảnh hưởng để trục lợi.

2.3. Nêu gương tự phê bình

– Người lãnh đạo phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, công tâm, công tâm, không cửa quyền, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; Khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa.

– Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

2.4. Làm gương về quan hệ với nhân dân

– Nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, chú trọng giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tích cực đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thờ ơ, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

2.5. Nêu gương về trách nhiệm trong công việc

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả các tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, các sáng kiến ​​trong lao động, sản xuất và công tác.

– Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Kiên quyết chống tư tưởng phiến diện, bè phái và những biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

2.6. Nêu gương về ý thức kỷ luật

– Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; chủ trì thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

2.7. Nêu gương đoàn kết nội bộ

– Hết lòng chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương; công bằng với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.

– Trân trọng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh giành, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết trong nội bộ và nhân dân.

2.8. Nêu gương về lối sống thanh đạm

Theo Quy định số 55-QĐ / TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Đảng viên cần thực hiện nếp sống tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí, tổ chức ăn uống, tiệc tùng, nhận quà phản cảm. tiểu luận.

2.9. Làm gương về một hình mẫu hàng đầu

Quy định số 08-QĐi / TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương nêu 8 điều Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nêu gương. thực hiện và nghiêm khắc 8 điều với bản thân và kiên quyết đấu tranh chống tư lợi, tham nhũng, quan liêu, thờ ơ trước khó khăn, bức xúc của nhân dân, chạy chức, chạy quyền, nói không với làm.

3. Việc tổ chức, thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện như thế nào?

1- Các cấp uỷ, tổ chức Đảng có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hoá nội dung Quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo. Báo cáo kết quả cho cơ quan cấp trên.

2- Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo vị trí công tác và báo cáo với chi bộ, đảng bộ nơi mình công tác để xin ý kiến. giúp đỡ, giám sát và tạo điều kiện thực hiện. Đây là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

3- Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành đánh giá, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp sinh nhật Bác; phê bình, ngăn chặn, cảnh cáo và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng Quy chế này.

4- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, các ban Đảng của Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này, định kỳ báo cáo Bộ Tài chính. Hành chính, Thư ký.

Trên đây là một số quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng viên. Nội dung chi tiết, bạn có thể tham khảo thêm tại Quy định 101-QĐ / TW, Quy định số 55-QĐ / TW, Quy định số 08-QĐi / TW.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Cán bộ, Công chức trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Thoidaihaitac.vn.

 • Tờ bổ sung lý lịch Đảng viên 2022
 • Mẫu 2 – Sinh viên: Thẻ đảng viên 2022
 • Quy trình kiểm tra, giám sát Đảng viên, chi bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button