Hỏi đáp Pháp Luật

Thời hạn tạm giam để điều tra 2022 là bao lâu?

Thời gian tạm giam để điều tra là bao lâu?

 • 1. Thời hạn điều tra
 • 2. Thời hạn tạm giam để điều tra
 • 3. Thời hạn điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại.
 • 4. Ủy thác điều tra
 • 5. Hợp nhất hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra

Nhiều người thường thắc mắc thời hạn tạm giam để điều tra là bao lâu, quá trình điều tra diễn ra như thế nào.. Hiểu được tâm tư của bạn, Thoidaihaitac.vn gửi đến bạn bài viết này để bạn hiểu rõ hơn về thời hạn tạm giam.

1. Thời hạn điều tra 2022

Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. từ khi bắt đầu vụ án đến khi kết thúc điều tra.

Bài viết liên quan
Thời hạn tạm giam để điều tra là bao lâu?
Thời hạn tạm giam để điều tra là bao lâu?

Trường hợp cần gia hạn điều tra do vụ án có tính chất phức tạp thì ít nhất 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;
 • Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng;
 • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 02 lần, mỗi lần không quá 04 tháng;
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra 03 lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đã hết thời hạn gia hạn điều tra mà vụ án có tính chất rất phức tạp, không thể điều tra xong thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể gia hạn để điều tra thêm. một lần không quá 4 tháng. Đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền gia hạn một lần nhưng không quá bốn tháng.

Trường hợp thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc hợp nhất vụ án thì tổng thời hạn điều tra không quá thời hạn quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

Thẩm quyền gia hạn điều tra của Viện kiểm sát:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực gia hạn điều tra. Nếu vụ án được Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý điều tra thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra;
 • Đối với tội phạm nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai. Trường hợp vụ án được Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai. hai;
 • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực gia hạn điều tra lần đầu; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ hai. Trường hợp vụ án được Cơ quan điều tra cấp tỉnh, Cơ quan điều tra cấp quân khu thụ lý thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai. hai;
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu gia hạn điều tra lần thứ nhất và lần thứ hai; Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát quân sự trung ương gia hạn điều tra lần thứ ba.

Nếu vụ án được Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý điều tra thì việc gia hạn điều tra thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương.

2. Thời hạn tạm giam để điều tra 2022

Thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. .

Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét thấy cần thời gian điều tra lâu hơn và không có căn cứ để thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam thì ít nhất 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam. Trong trường hợp tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.

Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng được gia hạn tạm giam một lần không quá 01 tháng;
 • Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 02 tháng;
 • Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 3 tháng;
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam 02 lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Thời hạn tạm giam để điều tra

3. Thời hạn điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại.

Trường hợp phục hồi điều tra quy định tại Điều 235 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 này thì thời hạn điều tra thêm không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và không quá 03 tháng đối với các tội phạm khác. tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng từ khi có quyết định phục hồi điều tra cho đến khi kết thúc điều tra.

Trường hợp cần gia hạn điều tra do vụ án có tính chất phức tạp thì ít nhất 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

 • Đối với tội phạm ít nghiêm trọng được gia hạn điều tra một lần không quá 01 tháng;
 • Đối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;
 • Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần nhưng không quá 3 tháng.

Nếu vụ án bị Viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 02 tháng; nếu bị Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 01 tháng. Viện kiểm sát chỉ có thể trả hồ sơ để điều tra bổ sung hai lần. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần, Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần. Thời hạn điều tra bổ sung được tính kể từ ngày cơ quan điều tra nhận được hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung.

Nếu vụ án được trả hồ sơ để điều tra lại thì thời hạn điều tra, gia hạn điều tra được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. và yêu cầu điều tra lại.

4. Ủy thác điều tra

Khi cần thiết, Cơ quan điều tra ủy thác cho các Cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra. Quyết định ủy thác điều tra phải nêu rõ yêu cầu và gửi cho Cơ quan đã ủy thác điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan được ủy thác điều tra.

Cơ quan điều tra được ủy thác phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao trong thời hạn do Cơ quan điều tra ủy thác yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy thác. Trường hợp không thực hiện được việc ủy ​​thác thì phải gửi ngay văn bản nêu rõ lý do cho Cơ quan điều tra việc ủy ​​thác.

Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiến hành hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra được ủy thác và phải chuyển ngay kết quả thực hành quyền công tố. kiểm sát việc ủy ​​thác điều tra đối với Viện kiểm sát đã ủy thác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

5. Hợp nhất hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra

Cơ quan điều tra có quyền tiến hành điều tra theo thẩm quyền đối với vụ án tương tự khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Bị cáo phạm nhiều tội;
 • Bị can phạm tội nhiều lần;
 • Nhiều bị cáo cùng phạm tội hoặc cùng với bị can còn có người khác che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do bị can phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra chỉ được tách vụ án trong những trường hợp cần thiết khi không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm và nếu việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án. trường hợp.

Quyết định hợp nhất, tách vụ án phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày ra quyết định. Trường hợp không đồng ý với quyết định tách, nhập vụ án của Cơ quan điều tra thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung tư vấn của Thoidaihaitac.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật như:

 • Giam giữ trẻ vị thành niên
 • Mẫu quyết định gia hạn tạm giam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button