Văn bản Pháp Luật

Thông tư 05/2022/TT-BTC Hướng dẫn tái cơ cấu DN không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của DN Thông tư số 05 2022 BTC file word

Sau khi đăng ký tham gia đấu giá và hoàn thành thủ tục đặt cọc, nhà đầu tư được tổ chức đấu giá cung cấp phiếu tham gia đấu giá để đặt giá (trả giá).

3. Trong thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, nhà đầu tư ghi giá đặt mua (giá đấu) vào phiếu tham dự cuộc đấu giá và bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm tổ chức cuộc đấu giá hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện. điện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần. Mỗi nhà đầu tư chỉ được tham gia đấu giá một lần và chỉ được trả một giá cho toàn bộ lô cổ phần có khoản phải thu.

Việc đấu giá công khai chỉ được thực hiện khi có ít nhất 02 nhà đầu tư là người tham gia nộp hồ sơ hợp lệ và đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục để tham gia đấu giá công khai theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá. giá bán.

Điều 19. Xác định kết quả đấu giá

1. Giá đấu hợp lệ là giá không thấp hơn giá khởi điểm theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

2. Giá trúng đấu giá được nhà đầu tư xác định là giá cao nhất hợp lệ.

3. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đặt giá cao nhất bằng và không thấp hơn giá khởi điểm thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức bán đấu giá lô cổ phần có thu hồi nợ, doanh nghiệp mua bán nợ phối hợp tổ chức bán đấu giá. tổ chức bỏ phiếu kín trực tiếp giữa các nhà đầu tư trả giá này để xác định nhà đầu tư trả giá cao nhất và duy nhất. Giá bỏ phiếu kín là giá không thấp hơn giá đấu mà nhà đầu tư đã trả bằng giá cao nhất theo bước giá quy định tại Quy chế cuộc đấu giá. Nhà đầu tư có giá đặt mua cao nhất khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín là nhà đầu tư trúng giá và được mua nhiều cổ phần bằng khoản phải thu. Nếu các nhà đầu tư tiếp tục trả mức giá tương tự khi tổ chức bỏ phiếu kín, lễ bốc thăm ngay lập tức sẽ được tổ chức để xác định nhà đầu tư thắng cuộc.

Trường hợp nhà đầu tư có mức trả giá cao nhất từ ​​chối bỏ phiếu kín hoặc nhà đầu tư đã xác định giá trúng từ chối mua thì cuộc đấu giá xác định là không thành để chuyển sang phương thức chuyển nhượng khác theo quy định của pháp luật. . Quy định.

Điều 20. Xử lý kết quả đấu giá

1. Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, căn cứ vào kết quả cuộc đấu giá, tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm lập biên bản xác định kết quả cuộc đấu giá; Tổ chức bán đấu giá và doanh nghiệp mua bán nợ cùng ký vào biên bản xác định kết quả đấu giá. Biên bản xác định kết quả đấu giá được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 140/2020 / NĐ-CP.

2. Trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, doanh nghiệp mua bán nợ / tổ chức đấu giá phối hợp công bố kết quả đấu giá tại địa điểm đấu giá, trên trang thông tin. của tổ chức đấu giá, doanh nghiệp mua bán nợ theo phương thức điện tử và thông báo cho nhà đầu tư trúng đấu giá kết quả trúng đấu giá.

3. Trong thời hạn tối đa 07 (bảy) ngày, kể từ ngày công bố kết quả đấu giá cổ phần, căn cứ vào thông báo trúng đấu giá, nhà đầu tư thanh toán phần tiền mua cổ phần còn lại bằng tiền nợ. phải trả theo giá trúng thầu sau khi trừ tiền đặt cọc. Trong thời hạn này, doanh nghiệp mua bán nợ có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đấu giá trả lại tiền đặt trước cho nhà đầu tư không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế đấu giá. Nhà đầu tư vi phạm Quy chế đấu giá sẽ không được hoàn trả tiền đặt trước.

4. Chuyển tiền bán lô cổ phần phải thu và danh sách nhà đầu tư đã nộp tiền cho doanh nghiệp mua bán nợ.

a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư hết thời hạn nộp tiền, tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền bán lô cổ phần phải thu và danh sách nhà đầu tư nộp tiền cho doanh nghiệp mua bán nợ.

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư hết hạn thanh toán, doanh nghiệp mua bán nợ gửi hồ sơ gồm: Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng lô cổ phần có khoản phải thu. của cơ quan có thẩm quyền, văn bản đề nghị và Biên bản xác định nhà đầu tư thành công trong việc bán đấu giá cổ phần có khoản phải thu (bao gồm cả danh sách nhà đầu tư đã nộp tiền) cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. đối với trường hợp bán đấu giá cổ phần trong công ty cổ phần đã đăng ký cổ phần tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

c) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp mua bán nợ, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm chuyển quyền sở hữu phần vốn của doanh nghiệp mua bán nợ đã chuyển nhượng cho doanh nghiệp mua bán nợ. tổ chức, cá nhân khác theo hồ sơ doanh nghiệp mua bán nợ nộp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp doanh nghiệp mua bán nợ bán đấu giá cổ phần chưa đăng ký mua cổ phần tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thì thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần giữa doanh nghiệp mua bán nợ và nhà đầu tư sau khi nhà đầu tư hoàn thành việc thanh toán tiền mua cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần.

d) Doanh nghiệp mua bán nợ có trách nhiệm phối hợp với công ty cổ phần hoàn thiện thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần có khoản phải thu cho nhà đầu tư, công khai thông tin về thủ tục và thời gian trả nợ cụ thể. chuyển quyền sở hữu cổ phần có khoản phải thu cho nhà đầu tư khi tổ chức bán đấu giá.

5. Căn cứ giá trị khoản nợ và giá trị lô cổ phần khi xác định giá khởi điểm theo quy định tại Điều 15 Thông tư này, doanh nghiệp mua bán nợ quyết định việc phân bổ tiền thu được từ việc bán đấu giá lô đất thuộc cổ phiếu. các khoản phải thu đối với lô cổ phần và các khoản nợ phải thu theo nguyên tắc số tiền được phân bổ không nhỏ hơn giá trị lô cổ phần và của khoản nợ khi xác định giá khởi điểm của lô cổ phần có khoản phải thu.

6. Trường hợp việc bán đấu giá cổ phần có khoản phải thu không thành, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh nghiệp mua bán nợ quyết định chuyển sang hình thức chào bán cạnh tranh.

Điều 21. Chào bán cạnh tranh và thương lượng

1. Tổ chức thực hiện, xác định kết quả, thanh toán tiền bán cổ phần, lập và trình hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phần và báo cáo chuyển nhượng lô cổ phần phải thu theo phương thức chào bán cạnh tranh. thực hiện theo quy định đối với phương thức đấu giá công khai tại Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 Thông tư này.

2. Trường hợp tổ chức chào bán cạnh tranh nhiều cổ phần phải thu mà chỉ có 01 (một) nhà đầu tư tham gia thì doanh nghiệp mua bán nợ thỏa thuận thanh toán tiền trực tiếp cho nhà đầu tư là thành viên tham gia. hồ sơ hợp lệ, đủ thủ tục tham dự phiên chào bán cạnh tranh theo quy định với mức giá không thấp hơn giá khởi điểm của phiên chào giá cạnh tranh.

3. Sau khi thực hiện các phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận mà vẫn không chuyển nhượng được lô cổ phần có khoản phải thu thì doanh nghiệp mua bán nợ căn cứ vào nhu cầu thị trường để lựa chọn thời điểm. Điểm tiếp tục chuyển nhượng lô cổ phiếu có khoản phải thu theo phương thức giao dịch và trình tự thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 22. Trách nhiệm của doanh nghiệp mua bán nợ

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần có khoản phải thu theo quy định tại Thông tư này.

2. Lập hồ sơ và công bố thông tin về việc chuyển nhượng lô cổ phần có khoản phải thu theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.

3. Ký biên bản xác định kết quả đấu giá, chào bán cạnh tranh và thông báo kết quả đấu giá, chào bán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 và Điều 21 Thông tư này.

Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức đấu giá

1. Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá / chào bán cạnh tranh (nếu có) và ban hành Quy chế đấu giá / chào bán cạnh tranh cổ phần có khoản phải thu.

2. Phối hợp với doanh nghiệp mua bán nợ công bố thông tin và báo cáo kết quả đấu giá, chào bán cạnh tranh lô cổ phần có khoản phải thu theo quy định tại Thông tư này.

3. Thực hiện chuyển nhượng cổ phần có khoản phải thu theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 24. Trách nhiệm của công ty cổ phần có vốn góp và các khoản phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ

1. Phối hợp, cung cấp thông tin cần thiết để doanh nghiệp mua bán nợ lập hồ sơ bán đấu giá / chào bán cạnh tranh cổ phần có khoản phải thu theo quy định.

2. Phối hợp với doanh nghiệp mua bán nợ / tổ chức đấu giá chuyển quyền sở hữu vốn góp, quyền chủ nợ đối với khoản phải thu cho nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phần có khoản phải thu.

Điều 25. Trách nhiệm của nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế chuyển nhượng cổ phần phải thu và Thông tư này.

2. Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần phải thu từ công ty đại chúng trở thành cổ đông lớn thì nhà đầu tư thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

……….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button