Hỏi đáp Pháp Luật

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải xuống Bản in

Trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính thì phải xuất trình bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu trên.

* Các tài liệu cần nộp

 • Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu;
 • Giấy báo tử hoặc giấy thay Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ để chứng minh sự kiện chết đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người đã chết mà chưa có giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử.
 • Giấy ủy quyền (có chứng thực) theo quy định của pháp luật đối với trường hợp ủy quyền thực hiện việc khai tử. Trường hợp người có trách nhiệm khai tử ủy quyền cho người khác thực hiện việc khai tử thì người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người đó. ủy quyền, văn bản ủy quyền không cần phải chứng thực.

* Ghi chú:

Đối với các tài liệu phải nộp và xuất trình:

 • Trường hợp người nộp hồ sơ nộp hồ sơ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không phải xuất trình bản chính; trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính của tài liệu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận. .
 • Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp ảnh hoặc ghi thông tin để lưu vào hồ sơ và chuyển trả cho người xuất trình. Bản sao hoặc bản sao của các tài liệu đó có thể không được yêu cầu.
 • Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng, chứng thực để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nam là thành viên; Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật.
 • Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm những giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định.

Số lượng bản ghi: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Riêng biệt, cá nhân, cá thể

Thẩm quyền quyết định:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam;
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người chết, nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

Cơ quan điều phối: Không.

Kết quả của thủ tục hành chính: Trích lục khai tử (bản chính).

Phí:

 • Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.
 • Miễn lệ phí cho thân nhân gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; Người khuyết tật.

Đơn, mẫu tờ khai: Khai tử

4. Căn cứ pháp lý đối với thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

– Luật Hộ tịch số 60/2014 / QH13;

– Nghị định số 123/2015 / NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 04/2020 / TT-BTP ngày 25/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015 / NĐ-CP ngày 15/11. Năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 85/2019 / TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Tờ khai đăng ký khai tử

 • Tờ khai đăng ký khai tử (đối với trường hợp đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài) (Mẫu TP / HT-2012-TKKTNN).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KHAI BÁO KHAI GIẢNG.
(Đối với việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài)

Thân mến: (Đầu tiên)…………………………………

Tên, địa chỉ người khai: ……………………………………. …………………………………………… ………………

Nơi thường trú / tạm trú: (2) ……………………………………

Số CMND / Giấy tờ hợp lệ thay thế (3) ………………………………… …

Mối quan hệ với người đã khuất: ……………………………………… …………………………………………. ….

Đề nghị (1) Đăng ký khai tử đối với người có tên dưới đây: …………

Họ và tên: …………….. Giới tính: ………. ………….

Ngày sinh:……………………………………. … …….

Dân tộc: ………………….

Nơi thường trú / tạm trú cuối cùng: (2) …………………………

Số hộ chiếu / Giấy tờ hợp lệ thay thế: (4) … ……..

Mất lúc: ……… giờ …………….. phút, ngày ……. tháng …… năm .. năm. ……..

Nơi mất: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Nguyên nhân tử vong: ………………………………………. …………………………………………. ……………..

Số Giấy báo tử / Giấy thay Giấy báo tử: (5) do …………………….

cấp ngày …………….. tháng …………….. …….

Tôi xin cam đoan những điều đã khai báo trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết của mình.

Làm việc tại: …………, ngày …… tháng….

Declarant

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………

Ghi chú:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc đăng ký khai tử.

(2) Ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú và xóa cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì gạch bỏ chữ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số Chứng minh nhân dân thì gạch bỏ cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số lượng giấy tờ hợp lệ thì ghi rõ tên giấy và gạch bỏ cụm từ “Giấy chứng minh nhân dân”.

(4) Nếu ghi theo số Hộ chiếu thì gạch bỏ cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số lượng giấy tờ hợp lệ thay thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch bỏ cụm từ “Hộ chiếu”.

(5) Nếu ghi theo số của giấy báo tử thì gạch bỏ cụm từ “giấy thay giấy báo tử”; nếu ghi theo số giấy thay giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy và gạch bỏ cụm từ “giấy báo tử”.

Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan đến Hỏi đáp pháp luật, mục Dân sự

 • Giấy đăng ký khai tử
 • Hướng dẫn đăng ký khai tử trực tuyến, trực tuyến
 • Thu phí xác thực mới nhất năm 2020

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button