Hỏi đáp Pháp Luật

Thủ tục để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08

Công nhân ở trọ được hỗ trợ 1,5-3 triệu tiền thuê nhà

  • 1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
  • 2. Trình tự, thủ tục yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải vừa ký Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg ngày 28/3/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động. Sau đây là thủ tục chi tiết để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 2022 của Thủ tướng Chính phủ, mời các bạn cùng theo dõi.

  • Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022

Theo đó, hai đối tượng sẽ được hỗ trợ là người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động với mức 500.000 đồng / người / tháng và 1.000.000 đồng / người / tháng. . Sau đây là hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ.

Bài viết liên quan

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

– Đối với người lao động: Đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 1.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHO THUÊ
Tháng..năm 2022

1. Họ và tên: 2. Giới tính: Nam Nữ

3. Sinh ngày:… /…. / …… 4. Số sổ BHXH (nếu có):

5. Số CCCD / CMND: Ngày cấp …. / …. / Nơi cấp

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

…………………… ..

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:

– Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh:

……………………

– Địa chỉ cơ quan:

– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày //

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày //

8. Thông tin cho thuê nhà trọ tháng 5/2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: Số CCCD / CMND:

– Địa chỉ 1:

……………………

– Thời gian cho thuê, ở: Bắt đầu từ ngày …. / …. / …. đến ngày …. / …. / ….

9. Trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022, tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng…. và chưa nhận được quá 3 tháng. Căn cứ theo quy định tại Quyết định số …. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà tháng …. năm 2022 theo chính sách hỗ trợ đối với đối tượng2:

□ Nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động4

Nếu được hỗ trợ, tôi đề xuất nhận tiền qua hình thức sau5:

□ Tài khoản (Tên tài khoản:, số tài khoản:

tại Ngân hàng )

Trực tiếp

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU BẮP THỊT PHÒNG BAN
CHO THUÊ, CHO TRẺ EM
(Ký, họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng …. năm 2022

TIẾN SỸ

( Dấu hiệu , Họ và tên)

đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.

2 Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

4 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.

5 Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi lại thông tin Tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) vào □ tương ứng để chọn và ghi thông tin.

Đối với người sử dụng lao động: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2.

Mẫu số 2

TÊN CÔNG TY

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐỀ NGHỊ HỌ Triệt để HỖ TRỢ CHO THUÊ NHỎ

Tháng..năm 2022

(Dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)

Kính gửi: UBND huyện / thị xã / thành phố …..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:

2. Số đăng ký kinh doanh:

3. Địa chỉ:

4. Điện thoại liên hệ: E-mail:

5. Tài khoản: số tài khoản tại Ngân hàng

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

TT

Họ và tên

Con số

CCCD /

Thẻ căn cước

Địa chỉ nhà cho thuê, nhà trọ đầu tiên

Hợp đồng lao động

Số sách

Bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

Thêm vào

X

X

X

X

X

X

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: …………………… ……………………………………)

III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN DƯỚI ĐỊA CHỈ NGƯỢC LẠI VỚI CÁC BÊN THAM GIA BẢO HIỂM CHUNG KẾT HỢP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT ĐỂ KHUYẾN NGHỊ HỌ BỌN TRẺ TIỀN BẠC THUÊ

TT

Họ và tên

Con số

CCCD /

Thẻ căn cước

Địa chỉ nhà cho thuê, nhà trọ đầu tiên

Hợp đồng lao động

số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

Thêm vào

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: ……………………………………. …………………………… …

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

…., ngày …. tháng …. năm 2022

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP / TÀI LIỆU SỰ HỢP TÁC / HOUSEHOUSE VIỆC KINH DOANH
(Đã ký và đóng dấu)

__________________________

đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.

2. Trình tự, thủ tục yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà

– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

– Trên cơ sở người lao động đề nghị, doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp thẩm định đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin người lao động quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận một lần cho 2 hoặc 3 tháng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong 2 hoặc 3 tháng.

– Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

– Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ.

Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả cho người lao động.

Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thoidaihaitac.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button