Tài liệu

Trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại

Trình bày quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại ở lớp 7

  • Nghe Nói – Trình bày quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại – văn mẫu 1
  • Nghe Nói – Trình bày quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại – văn mẫu 2
  • Nghe Nói – Trình bày quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại – văn mẫu 3
  • Nói và Nghe – Bày tỏ quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại – văn mẫu 4

Trình bày quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại – Trong nội dung của các bài học trước, các em đã được làm quen với những nét văn hóa truyền thống ở các vùng miền trên đất nước và liệu những nét đẹp văn hóa ấy còn tồn tại và có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta ngày nay. hay không? Dưới đây là một số mẫu gợi ý cho phần nói và nghe. Trình bày quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại được Thoidaihaitac tổng hợp và xin chia sẻ để các bạn tham khảo.

  • Viết đoạn văn kể về những hoạt động thể hiện vẻ đẹp của con người nơi em ở lớp 7
  • Nỗi niềm cái tôi của tác giả được thể hiện trong truyện cơm hến

Nghe Nói – Trình bày quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại – văn mẫu 1

Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa, thể hiện tâm hồn, cốt cách, tình cảm, lý trí, sức mạnh của dân tộc, tạo nên chất keo kết nối các cộng đồng người. đoàn kết với nhau để cùng tồn tại và phát triển. Các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những động lực to lớn bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của dân tộc.

Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bản sắc văn hóa dân tộc là tổng hòa các giá trị văn hóa bền vững, phản ánh diện mạo, sắc thái, tính cách, tâm hồn, tâm lý… của một dân tộc, thường xuyên được hun đúc, bổ sung và lan tỏa. trong lịch sử dân tộc, trở thành tài sản tinh thần đặc biệt, tạo nên sức mạnh đoàn kết cộng đồng và phân biệt sự khác biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác trong cộng đồng nhân loại.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cũng có những mặt tiêu cực của nó, đó là nguy cơ xói mòn, phai nhạt và biến dạng hệ giá trị trong bản sắc văn hóa dân tộc, du nhập lối sống tư sản, suy giảm thuần phong mỹ tục, sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tuổi trẻ là lực lượng xung kích, sáng tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, họ là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ, giữ gìn, bổ sung, phát triển và phát huy. những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc thực hiện nội dung, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, để phát huy vai trò của thanh niên trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, chúng ta phải thực hiện có hiệu quả những nội dung và biện pháp cơ bản sau:

Những tinh hoa văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được xây dựng và ghi nhận bằng những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ người Việt Nam. Nó là sự kết tinh những gì tinh túy nhất của dân tộc để rồi chính những giá trị ấy lại lung linh tỏa sáng, soi sáng con đường chúng ta đi. Không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau, những giá trị văn hóa tinh hoa của dân tộc sẽ là hành trang, động lực để những người Việt trẻ chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới tô thắm thêm truyền thống ngàn đời của dân tộc. sắc tộc.

Nghe Nói – Trình bày quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại – văn mẫu 2

Cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, xã hội ngày càng thay đổi nhanh chóng. Cùng với đó là những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp ngày càng bị mai một. Đó là một thực trạng đáng báo động đối với một đất nước giàu truyền thống văn hóa như Việt Nam.

Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là tổng hòa các giá trị văn hóa bền vững, phản ánh diện mạo, sắc thái, tâm hồn… của một dân tộc. Những giá trị đó thường xuyên được bổ sung và lan tỏa trong lịch sử dân tộc, trở thành tài sản tinh thần quý giá. Tất cả những điều đó tạo nên sức mạnh đoàn kết cộng đồng và góp phần phân biệt giữa các dân tộc trong cộng đồng.

Nhưng bên cạnh những mặt tích cực cũng có nhiều mặt tiêu cực. Đâu đó, chúng ta vẫn bắt gặp những thanh niên có lối sống xa rời bản sắc dân tộc. Họ thờ ơ với những giá trị truyền thống cả về vật chất lẫn tinh thần và đề cao những giá trị văn hóa du nhập từ nước ngoài thông qua việc sùng bái thần tượng và sính ngoại quá mức. Chẳng hạn, việc các bạn trẻ vô tư dùng từ nước ngoài xen lẫn với tiếng Việt, điều đó không sai nhưng sẽ tạo ra sự lộn xộn, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Tất cả những điều đó vô tình ảnh hưởng xấu đến việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc.

Vì vậy, thế hệ trẻ chúng ta cần nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của bản sắc dân tộc mình để nâng cao tinh thần gìn giữ những giá trị tốt đẹp đó. Đồng thời, cần tích cực rèn luyện lối sống, hành động tích cực phù hợp với truyền thống đạo đức tốt đẹp, đề cao những giá trị cá nhân đậm đà bản sắc dân tộc. Ngoài ra, cần lên án mạnh mẽ những hành vi phá hoại bản sắc dân tộc và có thái độ đấu tranh quyết liệt để bài trừ, tẩy chay các hoạt động văn hóa không lành mạnh.

Tóm lại, giữ gìn bản sắc văn hóa trong xã hội ngày nay không chỉ có ý nghĩa đối với cộng đồng nhân loại, mà còn có ý nghĩa đối với mỗi người. Vì giá trị văn hóa thể hiện trong nếp sống, suy nghĩ hàng ngày của mỗi người.

Nghe Nói – Trình bày quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại – văn mẫu 3

Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa, thể hiện tâm hồn, cốt cách, tình cảm, lý trí, sức mạnh của dân tộc, tạo nên chất keo kết nối các cộng đồng người. đoàn kết với nhau để cùng tồn tại và phát triển. Các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những động lực to lớn bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của dân tộc.

Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bản sắc văn hóa dân tộc là tổng hòa các giá trị văn hóa bền vững, phản ánh diện mạo, sắc thái, tính cách, tâm hồn, tâm lý… của một dân tộc, thường xuyên được hun đúc, bổ sung và lan tỏa. trong lịch sử dân tộc, trở thành tài sản tinh thần đặc biệt, tạo nên sức mạnh đoàn kết cộng đồng và phân biệt sự khác biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác trong cộng đồng nhân loại.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cũng có những mặt tiêu cực của nó, đó là nguy cơ xói mòn, phai nhạt và biến dạng hệ giá trị trong bản sắc văn hóa dân tộc, du nhập lối sống tư sản, suy giảm thuần phong mỹ tục, sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tuổi trẻ là lực lượng xung kích, sáng tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, họ là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ, giữ gìn, bổ sung, phát triển và phát huy. những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc thực hiện nội dung, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, để phát huy vai trò của thanh niên trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, chúng ta phải thực hiện có hiệu quả những nội dung và biện pháp cơ bản sau:

Những tinh hoa văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được xây dựng và ghi nhận bằng những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ người Việt Nam. Nó là sự kết tinh những gì tinh túy nhất của dân tộc để rồi chính những giá trị ấy lại lung linh tỏa sáng, soi sáng con đường chúng ta đi. Không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau, những giá trị văn hóa tinh hoa của dân tộc sẽ là hành trang, động lực để những người Việt trẻ chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới tô thắm thêm truyền thống ngàn đời của dân tộc. sắc tộc.

Nói và Nghe – Bày tỏ quan điểm về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại – văn mẫu 4

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác về nhóm lớp 7 trên chuyên mục Học của Thoidaihaitac.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button